Suomen on edistettävä työntekijöiden oikeuksia koko Euroopassa

Suomen kolmas kerta EU:n puheenjohtajamaana alkaa heinäkuun alussa. Puheenjohtajamaalla on merkittävä rooli Eurooppa-neuvoston lainsäädäntöä valmistelevan politiikan johtajana ja suunnannäyttäjänä. Tämä rooli korostuu etenkin uuden viisivuotiskauden alkaessa. Siksi on tärkeää, että Suomi ottaa alusta saakka aktiivisen otteen myös työntekijöiden oikeuksien, työsuojelun ja tasa-arvon kehittäjänä.

Työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymiseen ja neuvotteluihin perustuva tasapainoinen työelämän kehittäminen on keskeinen tekijä siinä, että Eurooppa on globaalisti verraten hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maanosa. Tilanne ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan työehtojen polkemista, sosiaalista dumppausta sekä tuloerojen kasvua esiintyy yhä enemmän jokaisessa jäsenmaassa.

Hyvinvoinnista on pidettävä kiinni ja meidän on panostettava entistä johdonmukaisemmin siihen, että työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelulle luodaan hyvät edellytykset niin EU-tasolla kuin jäsenmaissa.

Uuden hallituksemme on otettava aktiivinen ote sosiaalisesti vastuullisen Euroopan kehittämisessä ja nostettava asia vahvasti esille Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asialistalle. Olennainen ja Suomelle myös luonteva lähtökohta on olemassa olevien työmarkkinasopimusten ja kolmikantaisen valmistelun kunnioitus. Vahvan talouden ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden Pohjoismaat ovat kannustavia esimerkkejä rakennettaessa kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikkiin EU-maihin.

Työelämä ja hyvinvointi ovat viime vuosina osittain palanneet asialistalle vuosikymmenen alun austerity-politiikan eli leikkaamisen ja talouden kiristämisen jälkeen. EU:ssa on käynnistetty uudistuksia, jotka vahvistavat liikkuvien työntekijöiden oikeutta yhdenvertaisiin työehtoihin, päivittävät työsuojelusäännöksiä tämän päivän riskeihin sekä pyrkivät takaamaan työelämän eurooppalaiset vähimmäisoikeudet myös uudenlaisissa työn teettämisen muodoissa. Tämä ei vielä riitä, vaan kehittämiseen tarvitaan kokonaisvaltaista otetta.

Meidän kaikkien kannattaa käyttää ääntämme EU-vaaleissa, joissa ratkaistaan maanosamme kehityssuunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samaan suuntaan katsova ja arvopohjaltaan eheä unioni pystyy parhaiten edistämään humaaneja arvoja maailmanpolitiikassa, turvaamaan reilut ja taloudellista hyötyä tuottavat sisämarkkinat sekä vahvistamaan asemaamme globaalissa kilpailussa. Repivästä ja itsekkäästä politiikasta olisi päästävä yhteistyön ja luottamuksen aikaan myös Euroopan unionissa.